Việt Nam
Cung cấp các giải pháp đầy đủ và tổng thể cho doanh nghiệp
Đơn giá: 3,500,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

Quản lý tập trung

Phân quyền User

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đơn giá: 5,000,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

Quản lý tập trung

Phân quyền User

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đơn giá: 8,000,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

Quản lý tập trung

Phân quyền User

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đơn giá: 13,000,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

Quản lý tập trung

Phân quyền User

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đơn giá: 2,000,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

Quản lý tập trung

Phân quyền User

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline