Việt Nam
Cung cấp các giải pháp đầy đủ và tổng thể cho doanh nghiệp
Đơn giá: 500,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

256bit - AES

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đơn giá: 950,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

256bit-AES

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đơn giá: 1,250,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

256bit-AES

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động 

Đơn giá: 1,850,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

256bit-AES

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động 

Đơn giá: 3,450,000 VNĐ/tháng
Băng thông: Unlimited

256bit-AES

Nén dữ liệu 

Đồng bộ tự động

Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline