Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

 • STANDARD
 • MEDIUM
 • ADVANCE
 • PRO
 • BUSINESS

Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt, do đó nhà quản trị phải mất nhiều thời gian để kết hợp các thành phần riêng rẻ lại với nhau thay vì tập trung thời gian cho việc sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra giá trị cho Doanh nghiệp. Hệ thống điện toán hợp nhất của Cisco (UCS) đã ra đời để giải quyết những bất cập trên.


14.000 VNĐ/Ngày • 1 GB
 • RAM
 • 1 CORE
 • CPU
 • 40 GB
 • Storage
 • 1 GB
 • RAM
 • 1 CORE
 • CPU
 • 40 GB
 • Storage

Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt, do đó nhà quản trị phải mất nhiều thời gian để kết hợp các thành phần riêng rẻ lại với nhau thay vì tập trung thời gian cho việc sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra giá trị cho Doanh nghiệp. Hệ thống điện toán hợp nhất của Cisco (UCS) đã ra đời để giải quyết những bất cập trên.


25.000 VNĐ/Ngày • 2 GB
 • RAM
 • 2 CORE
 • CPU
 • 60 GB
 • Storage
 • 2 GB
 • RAM
 • 2 CORE
 • CPU
 • 60 GB
 • Storage

Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt, do đó nhà quản trị phải mất nhiều thời gian để kết hợp các thành phần riêng rẻ lại với nhau thay vì tập trung thời gian cho việc sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra giá trị cho Doanh nghiệp. Hệ thống điện toán hợp nhất của Cisco (UCS) đã ra đời để giải quyết những bất cập trên.


48.000 VNĐ/Ngày • 4 GB
 • RAM
 • 2 CORE
 • CPU
 • 100 GB
 • Storage
 • 4 GB
 • RAM
 • 2 CORE
 • CPU
 • 100 GB
 • Storage

Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt, do đó nhà quản trị phải mất nhiều thời gian để kết hợp các thành phần riêng rẻ lại với nhau thay vì tập trung thời gian cho việc sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra giá trị cho Doanh nghiệp. Hệ thống điện toán hợp nhất của Cisco (UCS) đã ra đời để giải quyết những bất cập trên.


75.000 VNĐ/Ngày • 6 GB
 • RAM
 • 4 CORE
 • CPU
 • 150 GB
 • Storage
 • 6 GB
 • RAM
 • 4 CORE
 • CPU
 • 150 GB
 • Storage

Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt, do đó nhà quản trị phải mất nhiều thời gian để kết hợp các thành phần riêng rẻ lại với nhau thay vì tập trung thời gian cho việc sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra giá trị cho Doanh nghiệp. Hệ thống điện toán hợp nhất của Cisco (UCS) đã ra đời để giải quyết những bất cập trên.


100.000 VNĐ/Ngày • 8 GB
 • RAM
 • 6 CORE
 • CPU
 • 200 GB
 • Storage
 • 8 GB
 • RAM
 • 6 CORE
 • CPU
 • 200 GB
 • Storage

Ghi chú:

 • Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt, do đó nhà quản trị phải mất nhiều thời gian để kết hợp các thành phần riêng rẻ lại với nhau thay vì tập trung thời gian.
 • Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt.
 • Hầu hết các Doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng Datacenter của Doanh nghiệp từ các thành phần riêng biệt.